Bel +31(0)30 634 65 80 info@jouwzorgopleider.nl

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure OSG

Wat is een klacht?

Als u duidelijk maakt dat u ontevreden bent en uw klacht schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar maakt, dan wordt dat beschouwd als een klacht.

Met schriftelijk wordt bedoeld een brief, een e-mail of een fax. In geval van een formele telefonische klacht vragen wij u om de klacht op schrift te stellen.

Wie kunnen een klacht indienen?

Als u een OSG cursus hebt gevolgd dan kunt u een klacht indienen.

Hoeveel tijd hebt u om uw klacht in te dienen?

U hebt 3 maanden de tijd om uw klacht in te dienen. Deze 3 maanden gaan in op het moment dat uw klacht ontstaat. Binnen 4 weken zal u een bevestiging ontvangen dat uw klacht in behandeling is genomen.

Waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen bij:

OSG
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Postbus 482
3990 GG Houten
info@jouwzorgopleider.nl
(030)  634 65 80

Wat gebeurt er met uw klacht?

Van elke klacht wordt de Klachtenfunctionaris (directie) op de hoogte gesteld. De Klachtenfunctionaris:

 • verstuurt een ontvangstbevestiging van uw klacht waarin de afhandeltermijn wordt vermeld;
 • bevraagt de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • vraagt u eventueel om meer informatie;
 • beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
 • bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de leidinggevende van het betrokken OSG onderdeel;
 • neemt een definitief standpunt in;
 • informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
 • zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

De eindbeoordeling van de Klachtenfunctionaris is bindend en hieraan zal binnen 4 weken na het oordeel gevolg worden gegeven door OSG.

Wat als u het niets eens bent met het besluit van de klachtenfunctionaris?

Indien een student/cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtenfunctionaris dan kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij een onafhankelijke commissie; ACM Opleidingen. Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:

 • naam en adres van de indiener;
 • datum van indiening;
 • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend;
 • de gronden van het beroep.

Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: ACM Opleidingen, t.a.v. Directie, Noorderbreedte 2-4, 8081 PX Elburg

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtenfunctionaris is bekend gemaakt. ACM Opleidingen beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier werkweken de student/cursist. OSG accepteert de uitspraak van de onafhankelijke commissie is bindend voor beide partijen.

Wat registreren wij van uw klacht?

De Klachtenfunctionaris houdt van uw klacht een administratie bij. Hierin staan de volgende gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats;
 • uw klacht;
 • een nadere omschrijving van uw klacht;
 • de indieningdatum van uw klacht;
 • de naam van de medewerker die de zaak of zaken waarop de klacht betrekking heeft, behandelt of beheert;
 • de naam van de Klachtenfunctionaris;
 • de cursus of lezing;
 • de gevoerde correspondentie over de klacht;
 • of de klacht al dan niet als vertrouwelijk wordt gekwalificeerd;
 • de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld);
 • de datum en wijze van afhandeling van de klacht;
 • de eindbeoordeling van de klacht (gegrond/ongegrond).

Wij bewaren de administratie van uw klacht tot 2 jaar na afhandeling door de Klachtenfunctionaris. U kunt tijdens de behandeling van uw klacht, maar ook daarna, uw gegevens opvragen uit de klachtenadministratie.

Wordt uw klacht vertrouwelijk behandeld?

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Daarmee verwachten wij ook dat de degene die de klacht indient zich onthoudt van enige publiciteit omtrent de ingediende klacht tot het moment dat de klacht is afgehandeld.

De bovenstaande procedure sluit niet uit dat u zich tot de burgerlijke rechter kunt wenden.

Waarom deze klachtenregeling?

OSG draagt bij aan kennisverrijking bij professionals in de gezondheidszorg. Daarbij hoort een klachtenregeling die aan wettelijke regels voldoet. Deze klachtenregeling is te beschouwen als de interne klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet.